Schoolsysteem in NL

smiling young einsteinOnderwijs behoort tot de basisbehoefte van ieder mens ter wereld. Sinds de invoering van de leerplicht (1901) in Nederland hebben kinderen recht op onderwijs. Volgens artikel 14 van de Nederlandse Grondwet is dit als volgt geregeld:

• Eenieder heeft recht op onderwijs en op toegang tot beroepsopleiding en bijscholing.

• Dit recht houdt de mogelijkheid in, verplicht onderwijs kosteloos te volgen. 

• De vrijheid om met inachtneming van de democratische beginselen instellingen voor onderwijs op te richten en het recht van ouders om zich voor hun kinderen te verzekeren van het onderwijs en de opvoeding die overeenstemmen met hun godsdienstige, hun levensbeschouwelijke en hun opvoedkundige overtuiging, worden geëerbiedigd volgens de nationale wetten die de uitoefening ervan beheersen.

Scholensysteem

Het onderwijs in Nederland is verdeeld over scholen voor verschillende leeftijdsgroepen en daar weer onderverdeeld in verschillende onderwijsniveaus. Scholen zijn in Nederland ofwel openbaar, ofwel bijzonder, vanuit levensbeschouwelijke, godsdienstige of onderwijskundige achtergrond. De meeste scholen werken in homogene- (zelfde leeftijdscategorie) groepen, maar er zijn ook heterogene groepen (verschillende leeftijden bij elkaar). Bijvoorbeeld een combinatie van groep 4, 5 en 6.

Scholen profileren zich steeds vaker door een duidelijk beeld te geven waar de school voor staat. De onderwijsvisie (en missie) is daar een groot onderdeel van. Je hebt vast wel gehoord van de verschillende onderwijsconcepten als Jenaplan, Montessori, Dalton, Freinet en de Vrije School. Deze concepten hebben de afgelopen decennia een nieuwe kijk op de ontwikkeling van kinderen gegeven. Inmiddels bevindt het onderwijs zich in een stroomversnelling en een kantelfase die inherent is aan de ontwikkeling op het gebied van media en technologie. Veel nieuwe initiatieven die gebruik maken van digitale middelen schieten als paddenstoelen uit de grond. De keuze is enorm.

Leerplicht en Onderwijstijd

Kinderen in Nederland zijn leerplichtig vanaf 5 jaar tot 16 jaar. Toch gaan de meeste kinderen al naar school vanaf hun 4e levensjaar. Gemiddeld doorlopen zij de basisschool in 8 jaar. Het is echter ook mogelijk om te versnellen (een klas overslaan) of te doubleren (een klas overdoen), afhankelijk van wat het kind nodig heeft.

Schoolsysteem Nederland

Schoolsysteem in Nederland

Op de middelbare school zijn er drie niveaus te onderscheiden (van laag naar hoog): VMBO (4 jaar), HAVO (5 jaar), VWO (6 jaar). Binnen het VMBO zijn er vier leerwegen te bewandelen die voorbereiden op het MBO of soms een doorstroom mogelijk maken naar de HAVO. Na de HAVO kan de leerling doorstromen naar het VWO of een HBO opleiding gaan doen. Met een VWO diploma kan de leerling ook kiezen voor een universitaire opleiding.

Op de basisschool gaan de leerlingen gemiddeld 940 uur per jaar naar school. Echter mag dit in de eerste vier jaar (onderbouw) nog minder zijn dan in de laatste vier jaar (bovenbouw). In totaal komt dit neer op minimaal 7520 lesuren.  De onderwijsinspectie houdt er toezicht op dat scholen deze verplichte onderwijstijd navolgen.

De onderwijstijd op de middelbare school is verdeeld in drie blokken. De onderbouw heeft een minimum van 1040 lesuren, de bovenbouw 1000 lesuren en in het examenjaar gaat het om 700 lesuren per jaar. De rijksoverheid attendeert wel op de term ‘klokuren’ zodat er geen verwarring bestaat over het aantal lesuren: “De verplichte onderwijstijd wordt berekend in klokuren. Een klokuur is 60 minuten. De school bepaalt zelf hoe lang een les duurt. Meestal is dit 50 minuten.”

slogan-right